تدریس خصوصی عربی

آشنایی دانش آموزان با ادبیات عرب به روش ساده و زبان شیوا

تعریف فعل و اسم و حرف
ساعت ٥:٢٦ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۱۳٩٥/٩/٢٩   کلمات کلیدی: تعریف فعل و اسم و حرف

گفتیم که واژگان زبان عربی شامل سه قسم اسم و فعل و حرف است .  اینجا مختصری لازم در باره هر یک می گوئیم . فعل کلمه ای است که دلالت بر انجام کار یا وقوع حالتی در زمانی  دارد. مانند: ذَهَبَ  «رفت» که دلالت برانجام فعل رفتن در گذشته(ماضی) دارد . و مانند: مَرِضَ «بیمار شد» که دلالت بر وقوع حالتی در زمان ماضی دارد. اسم کلمه ای است که بطور مستقل بر چیزی  یا انجام کار یا وقوع حالت دلالت دارد بدون قید زمان یا بر زمانی دلالت دارد بدون انجام کار یا وقوع حالت  . اما دلالت برچیز یا صفت که 90% اسمها را شامل می شود. مثل: جَبَلٌ یعنی کوه و طالِبٌ یعنی دانش آموز یا دانشجو . اما دلالت برانجام فعل بدون قید زمان مثل: کِتابَة یعنی نوشتن . اما دلالت بر زمان بدون وقوع فعل مثل : اَمسِ یعنی دیروز.  اما حرف معنای مستقل و تام و کامل ندارد . مثل: «علی» یعنی بر یا بر روی ، شنونده منتظر می ماند بشنود بر که؟ یا روی چه؟